ROM Tổng hợp Rom Stock cho Lenovo

LinhPhi 18/4/16 7
 1. LinhPhi

  LinhPhi is a Featured MemberLinhPhi 0974.919.281

  lenovo-rom-desktop.jpg

  Lenovo A60 Stock Rom

  Model: Lenovo A60
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.5
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 115 MB
  Download

  Lenovo A60+ Stock Rom
  Model: Lenovo A60+
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.6
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 201 MB
  Download

  Lenovo A66 Stock Rom

  Model: Lenovo A66
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.6
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 184 MB
  Download

  Lenovo A269 Stock Rom

  Model: Lenovo A269
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.6
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 161 MB
  Download

  Lenovo A269i Stock Rom

  Model: Lenovo A269i
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.6
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 190 MB
  Download

  Lenovo A300T Stock Rom

  Model: Lenovo A300T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.5
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 241 MB
  Download

  Lenovo A308T Stock Rom

  Model: Lenovo A308T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.5
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 229 MB
  Download

  Lenovo A316 Stock Rom

  Model: Lenovo A316
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.6
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 201 MB
  Download

  Lenovo A318T Stock Rom

  Model: Lenovo A318T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 205 MB
  Download

  Lenovo A369i Stock Rom

  Model: Lenovo A369i
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 532 MB
  Download

  Lenovo A376 Stock Rom

  Model: Lenovo A376
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.3
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 289 MB
  Download

  Lenovo A390 Stock Rom

  Model: Lenovo A390
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 430 MB
  Download

  Lenovo A398T+ Stock Rom

  Model: Lenovo A398T+
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.1.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 312 MB
  Download

  Lenovo A516 Stock Rom

  Model: Lenovo A516
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 811 MB
  Download

  Lenovo A586 Stock Rom

  Model: Lenovo A586
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Dung lượng: 204 MB
  Download

  Lenovo A590 Stock Rom

  Model: Lenovo A590
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.1.1
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 737 MB
  Download

  Lenovo A630 Stock Rom

  Model: Lenovo A630
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 753 MB
  Download

  Lenovo A630T Stock Rom

  Model: Lenovo A630T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 378 MB
  Download

  Lenovo A680 Stock Rom

  Model: Lenovo A680
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 1.09 GB
  Download

  Lenovo A690 Stock Rom

  Model: Lenovo A690
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 2.3.6
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 141 MB
  Download

  Lenovo A706 Stock Rom

  Model: Lenovo A706
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.1.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 1 GB
  Download

  Lenovo A766 Stock Rom

  Model: Lenovo A766
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.1
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 428 MB
  Download

  Lenovo A798T Stock Rom

  Model: Lenovo A798T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 353 MB
  Download

  Lenovo A800 Stock Rom

  Model: Lenovo A800
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 342 MB
  Download

  Lenovo A820 Stock Rom

  Model: Lenovo A820
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 341 MB
  Download

  Lenovo A828T Stock Rom

  Model: Lenovo A828T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Dung lượng: 452 MB
  Download

  Lenovo A830 Stock Rom

  Model: Lenovo A830
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.1
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 768 MB
  Download

  Lenovo A850 Stock Rom

  Model: Lenovo A850
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 839 MB
  Download

  Lenovo A850+ Stock Rom

  Model: Lenovo A850+
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 900 MB
  Download

  Lenovo A859 Stock Rom

  Model: Lenovo A859
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2
  Hướng dẫ
  Dung lượng: 1.1 GB
  Download

  Lenovo A880 Stock Rom

  Model: Lenovo A880
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 431 MB
  Download

  Lenovo A889 Stock Rom

  Model: Lenovo A889
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 493 MB
  Download

  Lenovo A1000-F Stock Rom

  Model: Lenovo A1000-F
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.1.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 426 MB
  Download

  Lenovo A2107 Stock Rom

  Model: Lenovo A2107
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 100 MB
  Download

  Lenovo A3000 Stock Rom

  Model: Lenovo A3000
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 571 MB
  Download

  Lenovo K900 Stock Rom

  Model: Lenovo K900
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.1
  Dung lượng: 646 MB
  Download

  Lenovo P700I Stock Rom

  Model: Lenovo P700I
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 250 MB
  Download

  Lenovo P770 Stock Rom

  Model: Lenovo P770
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.1
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 528 MB
  Download

  Lenovo P780 Stock Rom

  Model: Lenovo P780
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 704 MB
  Download

  Lenovo S560 Stock Rom

  Model: Lenovo S560
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 691 MB
  Download

  Lenovo S750 Stock Rom

  Model: Lenovo S750
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.1
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 865 MB
  Download

  Lenovo S870E Stock Rom

  Model: Lenovo S870E
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 397 MB
  Download

  Lenovo S880 Stock Rom

  Model: Lenovo S880
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 353 MB
  Download

  Lenovo S880I Stock Rom

  Model: Lenovo S880I
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.0.4
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 718 MB
  Download

  Lenovo S890 Stock Rom

  Model: Lenovo S890
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.1.1
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 699 MB
  Download

  Lenovo S898T Stock Rom

  Model: Lenovo S898T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 551 MB
  Download

  Lenovo S898T+ Stock Rom

  Model: Lenovo S898T+
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 779 MB
  Download

  Lenovo S920 Stock Rom

  Model: Lenovo S920
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 350 MB
  Download

  Lenovo S930 Stock Rom

  Model: Lenovo S930
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 1.1 GB
  Download

  Lenovo S938T Stock Rom

  Model: Lenovo S938T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 1.28 GB
  Download

  Lenovo S939 Stock Rom

  Model: Lenovo S939
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn
  Dung lượng: 1.36 GB
  Download

  Lenovo S960 Stock Rom

  Model: Lenovo S960
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 728 MB
  Download

  Lenovo S968T Stock Rom

  Model: Lenovo S968T
  Quốc gia: All
  Phiên bản Android: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
  Dung lượng: 739 MB
  Download
   

  Welcome to Diễn đàn XDA Việt Nam

  Register to the forum today to experience the full range of features. All free !

  Đang tải...
 2. bobobo99

  bobobo99 Thành Viên Chính Thức

  bobobo99
  ad ơi có thể làm giúp e cai twrp recovery của lenovo vipe p1 với. cảm ơn ad nhiều ak
   
 3. thanh1224

  thanh1224 Thành Viên Chính Thức

 4. duyan234

  duyan234 Thành Viên Dự Bị

  duyan234
  AD CẬP NHẬT STOCK ROM CHO LENOVO A1000 5.0 LOLLIPOP
  MÁY E BỊ TREO LOGO RỒI...
  HELP......!!!
   
 5. Lehieu59

  Lehieu59 Thành Viên Dự Bị

  Lehieu59
  0962150650 ll minh hd cho
   
 6. Lehieu59

  Lehieu59 Thành Viên Dự Bị

  Lehieu59
  0962150650 ll minh hd
   
 7. Lehieu59

  Lehieu59 Thành Viên Dự Bị

  Lehieu59
  0962150650 ll minh hd
   
 8. anninh47

  anninh47 Thành Viên Dự Bị

  anninh47
  ai có rom của Yoga tab 3 850M cho mình xin với
   

Lg G6 Hàn Quốc

Lg G6 Hàn 99% - 64GB

Giá: 2.799.000 vnđ

Mua Ngay

Lg G7 Quốc Tế

LG G7 Quốc Tế - 64GB

Giá: 5.499.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S8+

Galaxy S8+ - 64GB

Giá: 5.599.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S8

Galaxy S8 - 64GB

Giá: 4.799.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy Note 8

Galaxy Note 8 - 64GB

Giá: 7.299.000 vnđ

Mua Ngay

Galaxy S9

Galaxy S9 - 64GB

Giá: 7.499.000 vnđ

Mua Ngay

Xuất Khẩu Lao Động